Algemene voorwaarden

 

Lees de algemene voorwaarden hieronder

ALGEMENE VOORWAARDEN A-part management

De algemene voorwaarden zijn als laatst gewijzigd op 5 maart 2013

ALGEMEEN
Op alle prijsaanbiedingen van A-part management en op alle overeenkomsten met A-part management zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. A-part management is de gebruiker van deze voorwaarden. De andere partij (klant) wordt in deze voorwaarden aangeduid met ‘de deelnemer’. Inschrijving en betaling betekenen voor de deelnemer een akkoordverklaring met de inhoud en acceptatie van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
We willen je erop attenderen dat naast deze voorwaarden ook de voorwaarden van de bezoekende exploitant van toepassing zullen zijn gedurende ons evenement. We adviseren je dan ook om ook de voorwaarden van de betreffende exploitant aandachtig door te nemen. Deze voorwaarden zijn meestal op desbetreffende website te bekijken of kunnen anders via info@a-partmanagement.nl worden verkregen.

BESTELLEN
Het boeken van trainingen, workshops ed geschied allemaal nav persoonlijk contact. De prijzen van evenementen staan duidelijk vermeld op de website van A-part management, maar zijn doorgaans een indicatie. De werkelijke kosten volgen via een offerte. Alle prijzen zijn exclusief BTW en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

BETALING
Betaling geschied uiterlijk 30 dagen na levering.

PRIJS
Hoewel de website en andere publicaties van A-part management met de grootste zorg zijn samengesteld, kan A-part management geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website van A-part management of in andere publicaties.

ANNULERING DOOR DE AFNEMER
Trainingen en workshops kunnen bij A-part management tot 7 dagen voor uitvoering worden geannuleerd. Bij annulering door de afnemer heeft deze afhankelijk van het aantal dagen voor aanvang van het evenement recht op een teruggave van de volgende bedragen: Bij meer dan 21 dagen voor aanvang van het evenement 75% van het totaalbedrag. Bij minder dan 21 dagen voor aanvang van het evenement 50% van het totaalbedrag. Bij minder dan 7 dagen voor aanvang van het evenement is de afnemer A-part management het volledige bedrag verschuldigd.

PERS
Zonder toestemming van A-part management is het voor de deelnemer niet toegestaan om informatie die het imago van A-part management en/of de privacy van andere deelnemers in gevaar kunnen brengen via de pers te publiceren.

PERSOONSGEGEVENS
Gegevens van de deelnemer, te weten; voor en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer zullen nooit worden getoond op de website van A-part management of worden verkocht aan derden. A-part management houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

BEELD EN GELUID
A-part management maakt tijdens haar evenementen foto’s en filmopnames. Deze opnames blijven in het bezit van A-part management en worden niet beschikbaar gesteld aan derden. A-part management zal soms een selectie van dit materiaal na afloop van een evenement of training plaatsen op site of facebook, maar altijd in overleg met de afnemers.
A-part management kan gemaakte opnamen gebruiken ter ondersteuning en promotie van het merk A-part management. De deelnemer kan via info@a-partmanagement.nl een verzoek indienen om gepubliceerd beeldmateriaal van hem of haar van de website te laten verwijderen, de deelnemer heeft daarin altijd het laatste woord. A-part management zal in dat geval zo snel mogelijk het bewuste materiaal verwijderen.

SCHADE
Deelname aan bepaalde evenementen kan risico’s met zich meebrengen. A-part management kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade, daaronder begrepen; letselschade, materiële en immateriële schade, zaakschade en gevolgschade.

VERLIES EN DIEFSTAL
A-part management kiest haar locaties zorgvuldig. A-part management kan op geen enkele mannier aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het meebrengen, veilig opbergen dan wel in beheer houden van alle (waardevolle) eigendommen gedurende het evenement.

OVERMACHT
In geval van overmacht kan A-part management niet worden aangesproken tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen. A-part management is in dat geval gerechtigd, hetzij het programma voor de duur van de overmacht op te schorten, voor vervanging te zorgen, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. A-part management zal, wanneer mogelijk, een alternatief programma aanbieden of het gehele programma verschuiven naar een passende alternatieve datum. In geen geval is A-part mangement schadevergoeding verschuldigd.

Een overmachtsituatie bestaat uit elke handeling, gebeurtenis, uitblijven van een gebeurtenis, weglating of ongeval die of dat redelijkerwijs buiten de controle van A-part management ligt en bestaat in het bijzonder uit het volgende:
- Stakingen, uitsluitingen van werknemers of andere industriële acties.
- Binnenlandse onlusten, oproer, invasie, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, e.d.
- Extreme weersomstandigheden of ander natuurlijk onheil ingeval van buitensportevenementen
- Onmogelijkheid van het gebruik van transport per auto en/of openbaar vervoer.
- Een staking, fout of ongeluk bij bedrijven waar A-part management mee samenwerkt.
- Besluiten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van overheidswege..

SLOTBEPALING
A-part management heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te veranderen. De deelnemer is gebonden aan het beleid en de voorwaarden die van kracht zijn op het moment van bestelling, tenzij een verandering van dit beleid, deze voorwaarden of de privacy statement vereist is bij wet of door een overheidsinstantie, in welk geval de verandering ook van toepassing is op bestellingen die eerder door de deelnemer zijn geplaatst. Toepasselijk recht.
Op de rechtsverhouding tussen A-part management en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen de deelnemer en A-part management een geschil mocht ontstaan, zal dit worden beslecht door de rechtbank te Utrecht. In gevallen, waarin één of meer van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen als nietig of vernietigbaar zouden moeten worden aangemerkt, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal in plaats van de nietige of vernietigde bepaling een op die bepaling zo veel mogelijk aansluitende regeling gelden

Indien u vragen, opmerkingen of klachten over A-part management heeft, kunt u deze insturen via info@a-partmanagement.nl

One Response to Algemene voorwaarden

  1. Сialis schreef:

    I wanted to thank you for this excellent read!! I absolutely
    enjoyed every bit of it. I have got you book marked to check out new
    stuff you post…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Training, coaching & leerzame events

↓ More ↓